Този специализиран софтуер е предназначен за обработка на данни при оценката на интегритета. Той съкращава времето за документален анализ чрез обобщаването и анализирането на различни съвкупности от данни и спомага за получаването на обективна оценка на състоянието на интегритета като събира информация от различни източници.

Тази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.